Cerca dins del bloc.

dilluns, 11 de febrer de 2013

Suggeriments disponibles per a no Premium Members/ Hints available to No Premium Members

Què hem de fer per poder visualitzar els suggeriments en el nostre aparell Garmin sense ser Premium Member?

What do you have to do to be able to display hints in you Garmin device without being Premium Member?
Pistes només per Premium/Hints available to Premium only.1) Primer de tot, entrar  al compte de Geocaching.
1) First of all, to access into your Geocaching account.


2) Accedir a la pàgina del caché que voleu anar a buscar i descarregar-lo al vostre receptor GPS.
2) Accessing to the cache webpage that you want to look for and download it to your GPS device.3) Un cop descarregat l'arxiu, accedir al vostre Garmin, per tal de buscar-lo. En el nostre cas el trobem a la unitat Garmin/garmin/gpx/GC2Y5w4.gpx.
3) Once the file has been download, to access to your Garmin device and look for it. In my case, I've found it in the unit Garmin/garmin/gpx/GC2Y5w4.gpx.4) Editar l'arxiu amb un editor de text.
4) Editing the gpx file by a text editor.

5)Tornar a la pàgina del cache i desencriptar l'ajuda per tal de seleccionar-la i copiar-la.
5)Coming back to the cache webpage and decrypt the hint in order to select it and copy it.


6)Tornar a l'editor de texte per tal de seleccionar la següent frase "Hints available to Premium only". Un cop seleccionada enganxar el texte copiat de la pàgina del caché.
6)Coming back to text editor in order to select the following sentence "Hints available to Premium only". Once selected, to paste the text of the cache webpage.7) Gravar el canvis. Ja teniu disponible la suggerència en el vostre Garmin!!!
7) Save changes. You have already available the hint in your Garmin device!!!


Pistes sense ser Premium/Hints without being Premium.